Τομείς Δικαίου

Ακίνητη Ιδιοκτησία

Το τμήμα  Ακίνητης Ιδιοκτησίας του γραφείου μας ασχολείται με το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το Εμπράγματο Δίκαιο και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ιδιωτών ή εταιρειών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, αναφορικά με την ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο. Ειδικότερα, ο τομέας δραστηριοτήτων του τμήματος αυτού περιλαμβάνει:

  • Σύνταξη αγοραπωλητηρίων εγγράφων, ενοικιαστηρίων εγγράφων, καθώς και όλων των εγγράφων που σχετίζονται με ακίνητα.
  • Θέματα που αφορούν απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς, εξασφάλιση αδειών από το Υπουργικό Συμβούλιο και την Κεντρική Τράπεζα, άδειες παραμονής και εγκατάστασης αλλοδαπών στην Κύπρο, εισαγωγής και εξαγωγής κεφαλαίων και γενικά θέματα ελέγχου συναλλάγματος.
  • Ξένες επενδύσεις είτε κατ’ αποκλειστικότητα είτε στο πλαίσιο κοινοπραξιών ( joint ventures).
  • Συμβόλαια εργολαβιών και σχέδια διαχείρισης και ανάπτυξης περιουσιών.
  • Σύνταξη και επικύρωση διαθηκών, επανασφραγίσεις διαθηκών και διαχειρίσεις αποβιωσάντων, ημεδαπών και αλλοδαπών.
  • Κτηματολογικές εργασίες πάσης φύσεως (έρευνες, συνοριακές διαφορές, εγγραφές δικαιωμάτων, καταθέσεις συμβολαίων, μεταβιβάσεις και υποθηκεύσεις ακινήτων, διαχωρισμοί κτημάτων, εξασφάλιση τίτλων κ.α.).
  • Διαχείριση περιουσιών αλλοδαπών.
  • Παραπομπές σε απαλλοτριώσεις, εκτιμήσεις ακινήτων και γνωμοδοτήσεις και συμβουλές για όλα τα πιο πάνω θέματα.