Τομείς Δικαίου

Τμήμα Εταιρειών & Τμήμα Διεθνών Επιχειρήσεων

Γενικές Πληροφορίες για την Ίδρυση και Λειτουργία Κυπριακής Εταιρείας

Όνομα εταιρείας: Οποιοδήποτε όνομα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το όνομα κάποιας υφιστάμενης εταιρείας μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον Έφορο Εταιρειών. Πριν αποφασιστεί το τελικό όνομα το οποίο θα χρησιμοποιεί η εταιρεία συνίσταται να προταθούν τρεις εναλλακτικές λύσεις. Αυτό διευκολύνει τον Έφορο Εταιρειών να επιλέξει και να εγκρίνει το όνομα που θα χρησιμοποιηθεί (Το Γραφείο μας παρέχει εγκριμένα ονόματα για αποφυγή καθυστερήσεων).

Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό: Όλες οι Κυπριακές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οφείλουν να συγγράφουν Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό, τα οποία να καθορίζουν τις δραστηριότητες και εσωτερική οργάνωση της εταιρείας. Με βάση τις περιγραφές των δραστηριοτήτων της εταιρείας που δίνονται μπορούν να συνταχθούν τα πιο πάνω έγγραφα.

Μετοχικό κεφάλαιο: Δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση που να καθορίζει το κατώτατο ή ανώτατο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου μίας εταιρείας.

Μέτοχοι: Κάθε εταιρεία οφείλει να έχει ένα εγγεγραμμένο μέτοχο. Εάν επιθυμείται ανωνυμία, τότε Κυπριακή καταπιστευματοδόχος(trustee) εταιρεία μπορεί να κρατά τις μετοχές για λογαριασμό των πραγματικών μετόχων. Η ταυτότητα των πραγματικών μετόχων δεν γίνεται γνωστή. Οι πιο κάτω πληροφορίες είναι απαραίτητες για κάθε μέτοχο: πλήρες όνομα, διεύθυνση, εθνικότητα, επάγγελμα, αριθμός μετοχών και αντίγραφο διαβατηρίου.

Μέλη διοικητικού συμβουλίου: Για το διορισμό κάθε μέλους, οι ακόλουθες πληροφορίες είναι αναγκαίες: πλήρες όνομα, εθνικότητα, διεύθυνση κατοικίας και επάγγελμα.

Άτομα από το γραφείο μας μπορούν να προταθούν για να αποτελέσουν τη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η διεύθυνση και ο έλεγχος του συμβουλίου πρέπει να ασκούνται από την Κύπρο, τότε συνιστάται όπως η πλειοψηφία του συμβουλίου να είναι Κύπριοι.

Γραμματέας: Η εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να διορίσει ένα Γραμματέα. Γι’ αυτό το λόγο μια από τις εταιρείες μας που ασκούν καθήκοντα γραμματέα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές.

Εγγεγραμμένη διεύθυνση: Ο νόμος απαιτεί από κάθε εταιρεία να έχει εγγεγραμμένη έδρα στην Κύπρο, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εμπορική διεύθυνση της εταιρείας από την οποία θα μπορεί να διεξάγει τις εργασίες της. Η διεύθυνση του γραφείου μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

Απαιτούμενη χρονική περίοδος για την καταχώρηση της εταιρείας: Η σύσταση της εταιρείας μπορεί να συμπληρωθεί μέσα σε μια εβδομάδα.

Τραπεζίτες, νόμισμα και υπογράφοντες: Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε τράπεζα. Οι λογαριασμοί μπορούν να λειτουργούν σε οποιοδήποτε από τα κυριότερα νομίσματα, και οποιεσδήποτε χρηματικές μεταφορές μπορούν να γίνονται χωρίς συναλλαγματικούς περιορισμούς.