Τομείς Δικαίου

Τμήμα Εταιρειών & Τμήμα Διεθνών Επιχειρήσεων

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες που Μπορούν να Διεξαχθούν Μέσω Εταιρειών

Εισαγωγική εταιρεία: Εισαγωγικές δραστηριότητες στην Ελλάδα μπορούν να αναλαμβάνονται από την Κυπριακή εταιρεία και ακολούθως  τα εμπορεύματα να πωλούνται στη Ελλάδα.

Εξαγωγική εταιρεία: Η Ελληνική εξαγωγική εταιρεία θα διορίζει αντιπρόσωπο και διανομέα την Κυπριακή εταιρεία. Η Κυπριακή εταιρεία με την σειρά της θα αναλαμβάνει την πώληση με ένα ποσοστό κέρδους στον τελικό αγοραστή. Το ποσό αγοράς και πώλησης θα καθορίζεται με γραπτή συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής και Ελληνικής εταιρείας.

Αγορά μετοχών από το χρηματιστήριο: Είναι δυνατή η αγορά μετοχών εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο χρηματιστήριο, από εταιρεία στην Κύπρο. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται το πλεονέκτημα της ανωνυμίας για τους πραγματικούς μετόχους των εταιρειών.

Αντιπροσωπείες Εισαγωγών – Εξαγωγών: Η Κυπριακή εταιρεία μπορεί να λειτουργεί ως αντιπρόσωπος της Ελληνικής εταιρείας για τις εισαγωγές - εξαγωγές της. Με την σειρά της η Κυπριακή εταιρεία θα χρεώνει την Ελληνική εταιρεία με προμήθειες αντιπροσώπων καθώς και εξευρέσεων νέων αγορών. Οι προμήθειες θα φορολογούνται στην Κύπρο με 10 τοις εκατό και στην Ελλάδα θα καταχωρούνται ως έξοδα με φοροαπαλλαγή 35 ή 40 τοις εκατό.

Εμπορικοί αντιπρόσωποι: Εμπορικοί αντιπρόσωποι μπορούν να εισπράξουν τις προμήθειες τους από το εξωτερικό στην Κυπριακή εταιρεία χωρίς αποκοπή φόρου, το οποίο για τους Έλληνες εμπορικούς αντιπροσώπους είναι 15 τοις εκατό. Οι προμήθειες υπόκεινται σε φορολογία στην Κύπρο με ποσοστό 10 τοις εκατό μετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας.

Αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας: Ακίνητη ιδιοκτησία στην Ελλάδα μπορεί να αποκτηθεί από Κυπριακή εταιρεία με το πλεονέκτημα της ανωνυμίας και την αποφυγή της δήλωσης του ακινήτου με βάση τον νόμο του πόθεν έσχες.

Ίδρυση νέας Α.Ε. ή Ε.Π.Ε στην Ελλάδα: Κατά την ίδρυση μίας νέας Α.Ε. ή Ε.Π.Ε στην Ελλάδα η Κυπριακή εταιρεία μπορεί να αγοράσει τις εκδοθήσες μετοχές της εταιρείας.
Τα πλεονεκτήματα είναι:

  • Ανωνυμία μετόχων αν οι μετοχές της Κυπριακής εταιρείας είναι εγγεγραμμένες σε καταπιστευματοδοχικές εταιρείες (Νominee Companies).
  • Δυνατότητα εξαγωγής του καθαρού κέρδους της εταιρείας μετά την φορολόγηση του κέρδους και την παρακράτηση του μερίσματος.

Επενδύσεις στο Εξωτερικό: Με το μεγάλο αριθμό διακρατικών συμφωνιών που έχει υπογράψει η Κύπρος, επενδύσεις στο εξωτερικό και κυρίως σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μπορούν να γίνουν μέσω Κυπριακής εταιρείας, για χαμηλότερη φορολογία.

Ναυτιλιακές Εταιρείες: Η εγγραφή πλοίου με την Κυπριακή σημαία σε μη κατόχους της Κυπριακής υπηκοότητας είναι δυνατή σε Κυπριακή ναυτιλιακή εταιρεία.

Ξενοδοχειακές Εταιρείες: Δικαιώματα ξενοδοχειακών μονάδων μπορούν να λαμβάνονται από Κυπριακή εταιρεία η οποία θα λειτουργεί ως αντιπρόσωπος της Ελληνικής Ξενοδοχειακής Εταιρείας.

Το τμήμα μας  είνα πάντα έτοιμο  να σας δώσει συμπληρωματικές πληροφορίες και εξηγήσεις. Στις απορίες  σας θα δοθεί η προσωπική προσοχή μας  και η εμπιστευτικότητα θα τηρηθεί πάντα.